Oecumenisch gebedsuur woensdag 3 juni 2020 van 19.00- 20.00 u in GKV Frieschepalen

” daarom zal iedere heilige tot U bidden, ten tijde dat U Zich laat vinden” (Ps.32:6a)

Een landelijke gebedsdag is er al geweest, jaarlijks vindt er in onze kerken een bid- en dankuur voor gewas en arbeid plaats, maar nu de Coronacrisis voortduurt en zoveel impact heeft; nu het steeds duidelijker wordt, dat de gevolgen van deze pandemie voor de wereld, ons land, de kerken en gezinnen grote gevolgen zal hebben, hebben de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.
Voorgangers van andere kerkgenootschappen hebben zich hier bij aangesloten. Dit oecumenisch gebedsuur met een tiental medewerkenden, zal zo de Here wil, live uitgezonden worden op woensdag 3 juni 2020 vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Frieschepalen.
Het zal via YouTube te zien en te volgen zijn van 19.00-20.00 uur. Via Kerkdienstgemist.nl is het gebedsuur op dat moment ook live te beluisteren en daar kan het tevens later worden teruggeluisterd. Voor de actuele links zie: vgkn.nl of de website van de eigen kerk. Voor de zekerheid verwijzen we u naar de LINK van de vGKN in Frieschepalen

Gezamenlijk gebed, want in deze crisis hebben wij elkaar, maar bovenal onze Hemelse Vader nodig. Voor Hem geldt geen afstand houden, wij mogen juist heel dicht tot Hem naderen. Hij neigt Zijn oor tot ons en daarom willen wij Hem aanroepen. Ons voor Hem verootmoedigen, Hem vragen om Zijn hulp, Zijn troost en zegen.

Graag nodigen wij u en jullie allemaal uit om mee te doen.

De liturgie die hierbij gevolgd zal worden:

Welkom

Zingen: Lied 217 Evangelische liedbundel

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Openingsgebed

Lied 302: 1,2,3,4 Evangelische liedbundel

1 Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2 Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3.Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

 1. Jezus, op Uw Woord,
  vestig ik mijn hoop.
  U leeft en U verhoort
  mijn bede tot U.

Schriftlezing Ps. 32 ( HSV)

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. . Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Korte overdenking

Zingen: Ps. 32 : 3 en 4

Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liedren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Zo spreekt de HEER: `Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen –
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den HEER te allen tijd!

Wij danken en bidden voor:

 • DE WERELD

Muzikaal intermezzo

 • ONS LAND en VOLK

Zingen: Gez. 416: 1,2

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent, hij zal,
’t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft.
dat Hij ons t’ zijner eer,
deez’ overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht,
des Heren al gewrocht,
o Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht.

 • GEZONDHEID

Zingen: Lied 7b: 1,2,3,5 ELB

1 Mijn herder is de Here God
in Hem is al mijn lust.
In groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.

2 De Heer verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn Naam.

3 En ga ’k door ’t diepe doodsravijn
geen vrees verbijstert mij.
Uw stok en staf zijn mij tot troost
Gijzelf zijt mij nabij.

5 Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag
totdat ik eens in ’s Heren huis
voor eeuwig wonen mag.

 • DE KERK

Muzikaal intermezzo

 • HET GEZIN

Zingen: Lied 448: 1,2,3 Evangelische liedbundel

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

                    Je hoeft niet bang te zijn,
                     al gaan de lichten uit.
                     God is er en Hij blijft,
                     als jij je ogen sluit.

Afsluitende woorden met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Zingen: Gez. 444: 1,2,3

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig’ toe!

                    Heer, ontferm U over ons,
                    open uwe Vaderarmen,
                    stort uw zegen over ons,
                    neem ons op in uw erbarmen.
                    Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
                    laat ons niet verloren gaan.

Voor nadere informatie:
ds. A. van Harten-Tip
Scriba vGKN
p.a. De Sluiskampen 31
9422 AN SMILDE
0592-412814
actuarius@vgkn.nl


(persbericht)

Oecumenisch gebedsuur

Een landelijke gebedsdag is er al geweest, jaarlijks vindt er in vele kerken een bid- en dankuur voor gewas en arbeid plaats, maar nu de Coronacrisis voortduurt en zoveel impact heeft; nu het steeds duidelijker wordt, dat de gevolgen van deze pandemie voor de wereld, ons land, de kerken en gezinnen grote gevolgen zal hebben, hebben predikanten van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren. Voorgangers van andere kerkgenootschappen hebben zich hier bij aangesloten.
Dit oecumenisch gebedsuur met een tiental medewerkenden zal D.V. live uitgezonden worden op woensdag 3 juni 2020 vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Frieschepalen. Aanvang: 19.00 uur.
Het zal via YouTube te zien en te volgen zijn. Via Kerkdienstgemist.nl is het gebedsuur op dat moment ook live te beluisteren en kan het tevens later worden teruggeluisterd.
Voor de actuele links zie: vgkn.nl.

Voor nadere informatie:
ds. A.van Harten-Tip
Scriba vGKN
p.a. De Sluiskampen 31
9422 AN SMILDE
0592-412814
actuarius@vgkn.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.