Van de Synode

PERSBERICHT
Genade van de HERE centraal op de synode van de vGKN
Garderen, 4 en 5 oktober 2013
De najaarszitting van de synode van Noordwijk II van de vGKN begon deze keer met een besloten bijeenkomst op vrijdagavond 4 oktober. De afgevaardigden en enkele adviseurs spraken indringend en in een sfeer van liefde en opbouw met elkaar over de diepe betekenis van de Doop. Samen verwonderden zij zich over Gods genade voor zondige mensen en eendrachtig gaven zij Hem de eer.
Op zaterdag 5 oktober volgde een openbare zitting, waar weer diverse gasten aanwezig waren. Omdat de afgevaardigden de avond tevoren al in Garderen aanwezig waren, begon deze synodezitting vroeg, zodat een ieder na de lunch, aangeboden door de kerk van Garderen, weer zijns weegs kon gaan.
Het besef van de grootheid van de genade van de HERE kleurde ook deze synodezitting, niet alleen door de gezongen liederen, maar evenzeer in de bespreking van de agendapunten.
Er stonden weer veel en gevarieerde onderwerpen op de agenda. Door de verslagen van alle deputaatschappen en commissies kregen de aanwezigen inzage in het werk dat vanwege het kerkverband wordt verricht. Opvallend zijn de vele contacten naar buiten, zowel in de oecumene als in de zending. Met nadruk werd gevraagd om voorbede voor de christenen in de Centraal Afrikaanse Republiek. De vGKN hebben een relatie met de FaTEB, de protestantse theologische faculteit in de hoofdstad Bangui. Het lijkt erop dat de strijd die in dit land wordt gevoerd een ‘vergeten oorlog’ is. De zendingsdeputaten zijn begonnen aan een evaluatie van het complete zendingswerk binnen de vGKN. Zij willen met de beperkte middelen die er zijn de Bijbelse opdracht zo goed mogelijk gestalte geven.
In de afgelopen periode werd een associatieovereenkomst gesloten met het Centrum voor Israëlstudies, om vorm te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Er werd uitgebreid gesproken over de diverse liturgische formulieren en de in de diverse kerken gebruikte Bijbelvertalingen. Hierin wil de synode een consistente lijn volgen.
Met dankbaarheid concludeerden de afgevaardigden dat het kerkverband financieel gezond is. Er komt een georganiseerd arbeidsvoorwaardenoverleg met de predikanten. Dit was er niet omdat de predikanten de behoefte daaraan nooit hebben geuit. Toch wil het kerkverband ook hierin goed voor de arbeiders in de wijngaard zorgen.
Br B.Postma stelde, op verzoek van het moderamen, weer een vGKNieuws samen, dat binnenkort te vinden is op de geheel vernieuwde landelijke website, www.vgkn.nl.
De hartenkreet om aandacht voor de jeugd, die moet leven in een wereld zonder God, vond gehoor bij de afgevaardigden. De gezamenlijke jeugdwerkers en –ouderlingen zullen worden samengeroepen voor toerusting.
Op 12 april 2014 hoopt deze synode van de vGKN haar slotzitting te houden in Boelenslaan.  

Na een lied van diepe dankbaarheid voor de genade van de HERE sloot de praeses, Ds Bijleveld te Boornbergum-Kortehemmen, met dankgebed en voorbede deze synodezitting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.