Slotzitting synode Boelenslaan van de vGKN midden in de wereld bijeen te Noordwijk

Persbericht – Noordwijk 9 april 2016

Met uitzicht op het verkeer en de bedrijvigheid buiten, kwam de synode van de vGKN in het Trefpunt te Noordwijk bijeen, voor het slot van de synodeperiode 2014-2016.

Dit zicht op de wereld kreeg direct concrete invulling door het besluit om het evangelisatie-werk, in het bijzonder in Noordwijk, gezamenlijk te steunen.

Historie en heden kwamen bijeen in een presentatie van Mw. K. Apperloo-Boersma, projectleider van Refo 500. Zij vertelde over de zeer diverse mogelijkheden en middelen die Refo 500 aanbiedt aan o.a. de kerken, voor het dichterbij brengen van het erfgoed van de Reformatie. De kerken denken na over het gebruik maken hiervan en zullen waar mogelijk een bijdrage leveren, zowel ten dienste van de kerken als de wereld.

Alle deputaatschappen en commissies rapporteerden hun werkzaamheden van het afgelopen seizoen. Opnieuw bleek het kerkverband financieel gezond. Daarom werd het quotum opnieuw vastgesteld op € 10 per lid. In verband met de ANBI status is alles goed op orde; er is voldaan aan de eisen van de overheid. Het blijkt dat de overheid nadrukkelijk inzicht wil hebben in veel zaken op het kerkelijk erf. Dit is gezien de huidige tijd begrijpelijk, maar maant wel tot zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen van de ANBI-status.

De kerken willen niet alleen financieel, maar vooral ook geestelijk verbonden zijn. Daarom is besloten tot intensiever onderling contact aangaande het delen van voorbede – en dankpunten.

Er werd gewezen op de diverse activiteiten van het Centrum voor Israëlstudies waar de vGKN lid van zijn. De vraag werd gesteld of de kerken de Messias belijdende Joden wel zien.

De vGKN zijn aspirant-lid van het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Besloten werd aan te sluiten bij de klachtenregeling die de CGK, GKv en NGK hiervoor hebben opgesteld.

Er was een betrokken gedachtewisseling over de Bijbelse basis over de vrouw in het ambt. De diverse oecumenische contacten waren hiervoor de aanleiding.

Wederom verscheen de halfjaarlijkse editie van het vGKNieuws, in de gebruikelijke opmaak, met een meditatie over de zondag en veel bijdrages uit de diverse kerkbladen. Deze editie is ook via de landelijke website www.vgkn.nl te downloaden.

Zo beleefde de synode een plezierige en inhoudelijke zitting met de bekende gemoedelijke sfeer. Tussen de onderwerpen door werd weer veel gezongen. De lunch werd door de gastkerk van Noordwijk naar gewoonte aangevuld met heerlijke vis.

De vGKN zijn dankbaar voor al het gedane werk en boven al dat zij kerk van Jezus Christus mogen zijn in deze wereld. De synode werd dan ook zingende besloten met een loflied voor de Koning van de kerk. (Bron: www.vgkn.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.